Deklaracja zapisu na obiady: deklaracja zgloszenia na obiady 2021 2021
Deklaracja rezygnacji z obiadów szkolnych : Oświadczenie rezygnacji z obiadów zał 2-skonwertowany


Zasady zachowania w stołówce szkolnej
 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
  1. zachowania czystości, a w szczególności przestrzegania zasad higieny osobistej (mycie rąk),
  2. kulturalnego spożywania posiłków,
  3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, personelu kuchni i stołówki,
  4. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Po spożyciu posiłku uczniowie są zobowiązani odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i pozostawić miejsce spożywania posiłku w porządku i czystości.
 4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie są zobowiązani do respektowania poleceń Intendenta Szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.
 5. Zabrania się w stołówce szkolnej:
  1. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
  2. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń i  środków spożywczych,
  3. biegania i zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników stołówki,
  4. niszczenia mienia stołówki,
  5. korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, itp.
 6. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.                                                                                                       Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 67 a ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.).

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. rozdział 5 art. 106 (Dz. U. 2017 poz. 59)

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. F. Stuska w Orzeszu z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Stołówka funkcjonuje w dni nauki szkolnej.

 3. W roku szkolnym 2021/2022 obiady będą wydawane od 13.09.2021 r. (zał. nr 1 do regulaminu).

 4. Cena obiadu dla dzieci szkolnych wynosi 5 zł.

 5. Cena obiadu dla pracowników szkoły wynosi 7,90 zł.

 6. Deklarację należy oddać do sekretariatu lub przesłać skan na adres e-mail: intendentka.sp4@gmail.com do dnia 09.09.2021r. (czwartek) do godziny 12:00 (oryginał należy donieść do szkoły).

 7. Rezygnację z zadeklarowanego żywienia należy zgłosić pisemnie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem do intendenta szkoły (zał. nr 2 do regulaminu). W przypadku braku rezygnacji i braku zgłoszenia rodzic będzie pokrywał koszty przygotowania obiadów.

 8. Rodzice i uczniowie akceptują „ Zasady zachowania w stołówce szkolnej” i przyjmują je
  do stosowania (zał. nr 3 do regulaminu).


 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu wnoszący opłaty indywidualnie,

 2. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu, których obiady finansowane są przez
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 3. nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu,

 4. pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu.


 

Wnoszenie opłat za posiłki

 1. Rachunki za obiady będą wystawiane do każdego 5. dnia miesiąca i przesyłane na adres e-mail podany przez rodziców/opiekunów prawnych w deklaracji zgłoszenia ucznia na obiad.

 2. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania comiesięcznej opłaty za żywienie do 10. dnia każdego miesiąca z dołu, za wyjątkiem grudnia (wpłata do 27. 12.), przelewem na rachunek bankowy szkoły: 75 8454 1040 2002 0048 4901 0002. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy.

 3. W treści przelewu należy wpisać: wpłata za miesiąc…../imię i nazwisko dziecka/nr kontrahenta.

 4. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. O zaległości dłużnik będzie informowany telefonicznie i za pośrednictwem e-maila. Bezskuteczność takich działań spowoduje wystawienie pisemnego upomnienia wzywającego do uregulowania należności.

 5. Brak wpłaty należności w terminie określonym w pisemnym upomnieniu skutkować będzie wykreśleniem ucznia z listy obiadowej.


Odwołania obiadów

 1. Każdą nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić jeden dzień wcześniej do godz. 14.30.
  Zgłoszenia można dokonać: osobiście, telefonicznie (najlepiej SMS), za pośrednictwem
  e-maila lub elektronicznego dziennika Librus.

 2. Dane kontaktowe: intendent Katarzyna Lipus tel. 690902319, e-mail intendentka.sp4@gmail.com.
  Obowiązek zgłoszenia dotyczy również nieobecności z powodu wyjazdów na wycieczki, konkursy.
  Niezgłoszona nieobecność ucznia na obiedzie nie jest podstawą do odliczenia za posiłek.

  ______________________________________________________________________________

Zarządzenie Dyrektora Szkoły ws.wprowadzenia regulaminu windykacji należnośći z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego

zarządzenie windykacja 14.01.2020r.

          ________________________________________________________________
alergeny