Program  Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci z Trudnościami
„MOTOR”
 
Działającej w Oddziale Przedszkolnym w Orzeszu Jaśkowicach
 

                                                  motor

GENEZA
Dwudziesty pierwszy wiek zaowocował rozwojem technologii i nauki na wysokim poziomie. Niemalże każda dziedzina cywilizacji wystrzeliła nowymi odkryciami. Świadomość o faktach i mitach ludzkich zachowań ewoluowała równolegle, a wraz z nią zmieniły się style wychowania i metody dydaktyczne. Dziecko i pojmowanie jego podmiotowości zaistniało w społeczeństwie w zupełnie odmiennym kontekście niż przed kilkoma pokoleniami. Stało się centralnym punktem w życiu rodziny,  jednostką chronioną prawem, istotą, której rozwój stał się cennym elementem stanowiącym o przyszłości naszej cywilizacji.
Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną są poddawane wnikliwej obserwacji. Ich postępy i problemy są analizowane, a wszystko po to, by rozwój każdego malucha przebiegał harmonijnie i optymalnie. Coraz częściej w naszej placówce napotykamy dziecięce trudności, które pomimo naszych działań niepokoją rodziców. Jako nauczycielki przedszkola często stykamy się z niepewnością, poczuciem zagrożenia lub odtrącenia, czy też chęcią ochrony swoich pociech przez mamy i tatusiów. Rodzice przedszkolaków odróżniających się na tle grupy często czują się nierozumiani i osamotnieni ze swoim kłopotem. By pomóc przedszkolakom w pokonywaniu swoich słabości i uczynić rodziców silnikiem a nie tylko tarczą rozpocznie działanie Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Trudnościami: „MOTOR”.

CELE I ZAŁOŻENIA            
Motor to rodzaj maszyny zmieniającej energię na pracę. Energia rodziców
i nauczycieli skupia się na dziecku i jego rozwoju. Żeby go usprawnić należy wykonać pracę, która skutecznie przyczyni się do postępów przedszkolaka.
Grupa wsparcia powstaje by poświęcić uwagę rodzicom i ich oczekiwaniom związanych z opieką nad dziećmi z trudnościami. Porażka dziecka może stać się przyczyną frustracji rodziców lub opiekunów, którzy reagują złością lub wycofaniem. Skutkuje to nie rozwiązaniem problemu lecz jego urastaniem.
„Motor” ma być zintegrowaną grupą, której członkowie wymieniają się doświadczeniami
i sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Spotykające się tu osoby muszą się wzajemnie wspierać. Mają się stać, machiną napędzającą wolę walki z trudnościami. Trzeba uświadomić im, że nie są odosobnieni i działając wspólnie korzystając z wzajemnych relacji pomogą swojemu dziecku i sobie.
Rodzice, dziadkowie, opiekunowie dostrzegają u swoich milusińskich pewnego rodzaju różnice w zachowaniu, specyficzne potrzeby i upodobania. Ignorowanie ich może doprowadzić do powstania trudności w przedszkolu, natomiast nadmierna krytyka czy brak akceptacji może skutkować agresją i depresją dziecka. Konieczne jest zapoznanie rodziców z objawami zaburzeń rozwoju dzieci i uświadomienie im znaczenia diagnostyki tych zaburzeń.
Należy wprowadzić rodziców w świat możliwości pomocy dzieciom z trudnościami. Współczesna pedagogika, psychologia, logopedia formuje szereg form i sposobów pracy, które ułatwią dziecku funkcjonowanie w grupie społecznej jak i przyswajanie nowej wiedzy.
Celem „Motoru” jest przybliżenie rodzicom problematyki dotyczącej terapii i ewentualnej rehabilitacji dzieci. Istnieje wiele ośrodków świadczących terapie przynoszące efekty w zakresie rozwoju dzieci. Żeby móc wybrać możliwie optymalną formę pomocy dla swojej pociechy, rodzic musi znać metody i efekty pracy terapeutów.
Istotnym elementem działalności Grupy będzie zaznajomienie rodziców ze sposobami spędzania wolnego czasu z dzieckiem, nauczenie ich metod i zabaw wspierających rozwój małego człowieka, oraz uświadomienie jak ważna jest ich aktywna obecność w prawidłowym rozwoju dziecka.

DLA KOGO?
Program stworzony jest dla tych, którzy jako rodzice czy opiekunowie zauważają problemy swoich dzieci. Chcieliby się podzielić swoimi pomysłami na poprawienie samopoczucia i funkcjonowania dzieci w naszej placówce.
Zapraszamy wszystkich, którzy szukają „sposobu na swoje dziecko” i czują się bezsilni w zetknięciu z przedszkolną rzeczywistością.
Cele programu skupiają się na rodzicach dzieci z trudnościami jednak ze względu na skalę problemu z radością powitamy każdego, kto ma styczność z zagubionym dzieckiem potrzebującym pomocy.

KTÓRĘDY DROGA DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW?
Program przewiduje 6 spotkań na terenie przedszkola. Do uczestnictwa zapraszamy rodziców, specjalistów, terapeutów. Czas trwania jednego spotkania to 90 minut. Prowadzące Anna Marek i Barbara Owczarek.
I spotkanie : 23 października 2019, godzina 17:00 sala nr 2, SP4 Orzesze – rozpoczęcie, integracja grupy, kodeks, problemy i oczekiwania rodziców, Warsztaty ze specjalistą mgr Magdaleną Siwoń: rola dotyku w rozwoju dziecka, relaksacja przedszkolaka i jego rodzica oraz jej znaczenie w codziennym funkcjonowaniu, elementy rehabilitacji: wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe.