Przeniesienie dziecka w nowy obwód szkoły

Do 25.01.2019r. istnieje możliwość złożenia wniosku rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu, na przeniesienie do szkoły obodowej. 

Dokument do pobrania:
Deklaracja_o_przeniesieniu_dziecka_w_nowy_obwód_szkoły2018 (2)


Informacja Organu Prowadzącego orzeskie szkoły podstawowe
dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów obecnych klas VI.

 
W związku z trzecim – ostatnim etapem reformy edukacji informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów obecnych klas VI uczących się w orzeskich szkołach podstawowych
o możliwości przeniesienia swojego dziecka w obwód szkoły odpowiedni z miejscem zamieszkania. Wnioski o przeniesienie ucznia można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Wypełniony wniosek z podpisami rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. Rodzice uczniów spoza obwodu danej szkoły mogą również zadeklarować przeniesienie dziecka do innej orzeskiej podstawówki jednak decyzja o przyjęciu ucznia będzie podjęta przez Dyrektora danej szkoły, do której uczeń aplikuje i będzie uzupełnieniem liczby uczniów w tworzonym oddziale (nie może spowodować podziału oddziału klasowego). Organ prowadzący podejmie ostateczną decyzję o utworzeniu klas VII na rok szkolny 2019/2020 po analizie złożonych przez rodziców wniosków. Informacja o utworzeniu klas VII w szkołach SP1, SP3 oraz SP7 zostanie przekazana rodzicom najpóźniej do 08 lutego 2019r. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Dyrektorzy szkół.
                                                                                              Z poważaniem
                                                                                              Sylwia Krawczyk
                                                                                              Naczelnik Wydziału Edukacji