Zapisy do klasy 1 Szkoły Podstawowej

Od 07.01.2019r. ruszają zapisy do klasy 1 szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych w obowiedzie szkoły. Zapisy potrwają do 31.01.2019r.

Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska :
Armii Ludowej, Bieni, Brzozowa, Budowlanych, Cynkową Drzymały Fabryczna
Jaśkowicka od 37 do ko ń ca z wyj ątkiem 480, SOL 500, S6P, Kolejowa, Korczaka, Krótka,
Marksa, Ogrodowa, Podgórska od 13 do ko ń ca, Poprzeczna, Powsta ń ców od 18a do ko ńca,
Rajcy, Rolnicza, S łowiańska, Stalowa, Stuska, Wolno ści, Zielona, 1 Maja, 22 Lipca.

DO POBRANIA:
karta zapisu dziecka do szkoły 2019-2020

Ważne! Karta zapisu musi być podpisna przez oboje rodziców!


Informacja dla rodziców dzieci 7-letnich
 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego informuje o konieczności dokonania przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 7 – letnich pisemnego zgłoszenia dziecka do klasy I obwodowej Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 stycznia 2019 r. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko do innej orzeskiej Szkoły Podstawowej niż szkoła obwodowa mają obowiązek złożenia dwóch równoległych pism:
  1. wniosek do szkoły obwodowej
  2. pismo ze wskazaniem orzeskiej Szkoły Podstawowej, do której chcieliby aby dziecko uczęszczało (składane w sekretariacie obwodowej szkoły)
Dzieci rodziców, którzy złożyli pismo wyrażające wolę rozpoczęcia edukacji przez ich dziecko w innej orzeskiej Szkole Podstawowej niż szkoła obwodowa będą podlegały rekrutacji na wolne miejsca zgodnie z ustalonymi przez Organ Prowadzący szkoły i przedszkola terminami rekrutacji. (szczegółowe informacje o terminach rekrutacji do I klas szkól podstawowych znajduje się w Zarządzeniu nr VIII/5/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 stycznia 2019 r.) - tabela w załączeniu.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej poza obszarem Gminy Orzesze proszeni są o zgłoszenie tego w sekretariacie szkoły obwodowej lub w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza aktualnie dziecko.
Wnioski do pisemnego zgłoszenia dziecka do obwodowej szkoły podstawowej można pobrać na stronie orzeskich szkół podstawowych i przedszkoli lub w sekretariatach tych placówek.
                                                                                                          Z poważaniem
                                                                                                          Sylwia Krawczyk
                                                                                                          Naczelnik Wydziału Edukacji