Zapisy do klasy 1 Szkoły Podstawowej

REKRUTACJA DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKALYCH POZA OBWODAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ORZESZU- JAŚKOWICACH

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych
w Orzeszu na rok szkolny 2019/2020

I. PODSTAWY PRAWNE
Na podstawie rozdziału 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Do klas I przyjmowane są:
a) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
b)dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
 korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym
  ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
III. ZASADY PRZYJĘĆ
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
1.Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia
  i karty zapisu dziecka.
 2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
  i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 3. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się
  o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
2.Kandydaci spoza obwodu
 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 4. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I.
 5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami i dołączonymi do wniosku  dokumentami określonymi w uchwale nr XL/543/17  Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14.12.2017r. 
 6. Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej Orzesze, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 8. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone zgodnie
  z harmonogramem rekrutacji.
IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 
2. Kryteria naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują, określa uchwała nr X/107/2019  Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27.06.2019r.
 
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub zwrócić się do Burmistrza Miasta Orzesze o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 
4. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 
5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 
6. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 
7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 
8. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do więcej niż jednej szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w wybranej szkole, w terminie wyznaczonym
w zarządzeniu dyrektora szkoły.
 
9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany 
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
 
10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów w porządku alfabetycznym dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
 1. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
   w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
Dokumenty do pobrania:
1. karta rekrutacyjna ZAŁĄCZNIK NR 3
2. załącznik nr 4 ZAŁĄCZNIK NR 4
3. załącznik nr 5 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27
4. załącznik nr 6 Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 27

___________________________________________________________________________________________________________
Od 07.01.2019r. ruszają zapisy do klasy 1 szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych w obowiedzie szkoły. Zapisy potrwają do 31.01.2019r.

Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska :
Armii Ludowej, Bieni, Brzozowa, Budowlanych, Cynkową Drzymały Fabryczna
Jaśkowicka od 37 do ko ń ca z wyj ątkiem 480, SOL 500, S6P, Kolejowa, Korczaka, Krótka,
Marksa, Ogrodowa, Podgórska od 13 do ko ń ca, Poprzeczna, Powsta ń ców od 18a do ko ńca,
Rajcy, Rolnicza, S łowiańska, Stalowa, Stuska, Wolno ści, Zielona, 1 Maja, 22 Lipca.

DO POBRANIA:
karta zapisu dziecka do szkoły 2019-2020

Ważne! Karta zapisu musi być podpisna przez oboje rodziców!


Informacja dla rodziców dzieci 7-letnich
 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego informuje o konieczności dokonania przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 7 – letnich pisemnego zgłoszenia dziecka do klasy I obwodowej Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 stycznia 2019 r. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko do innej orzeskiej Szkoły Podstawowej niż szkoła obwodowa mają obowiązek złożenia dwóch równoległych pism:
 1. wniosek do szkoły obwodowej
 2. pismo ze wskazaniem orzeskiej Szkoły Podstawowej, do której chcieliby aby dziecko uczęszczało (składane w sekretariacie obwodowej szkoły)
Dzieci rodziców, którzy złożyli pismo wyrażające wolę rozpoczęcia edukacji przez ich dziecko w innej orzeskiej Szkole Podstawowej niż szkoła obwodowa będą podlegały rekrutacji na wolne miejsca zgodnie z ustalonymi przez Organ Prowadzący szkoły i przedszkola terminami rekrutacji. (szczegółowe informacje o terminach rekrutacji do I klas szkól podstawowych znajduje się w Zarządzeniu nr VIII/5/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 stycznia 2019 r.) - tabela w załączeniu.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej poza obszarem Gminy Orzesze proszeni są o zgłoszenie tego w sekretariacie szkoły obwodowej lub w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza aktualnie dziecko.
Wnioski do pisemnego zgłoszenia dziecka do obwodowej szkoły podstawowej można pobrać na stronie orzeskich szkół podstawowych i przedszkoli lub w sekretariatach tych placówek.
                                                                                                          Z poważaniem
                                                                                                          Sylwia Krawczyk
                                                                                                          Naczelnik Wydziału Edukacji