PRACOWNIA BIOLOGICZNO – PRZYRODNICZO – CHEMICZNA „ZIELONY ZAKĄTEK”  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
IM. FRANCISZKA STUSKA W ORZESZU-JAŚKOWICACH


IMG_20201124_134732


W dniu 15 kwietnia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Zielona Pracownia”.
W wyniku podjętych działań została zmodernizowana sala przeznaczona do stworzenia pracowni
biologiczno – przyrodniczo – chemicznej. W ramach tego, w pomieszczeniu została wymieniona
posadzka, instalacja elektryczna (gniazda, włączniki, lampy), drzwi. Wyremontowano również
ściany, zostały one pomalowane a na jednej z nich naklejono tapetę nawiązującą do nazwy
pracowni. Powstała też całkiem nowa instalacja wodno – kanalizacyjna na potrzeby
przygotowanego projektu, który zakładał zamontowanie umywalki dostępnej w czasie całych zajęć
dla uczniów oraz stołu demonstracyjnego do pokazów i wykonywania doświadczeń biologiczno –
chemicznych przez nauczyciela również z przyłączem wody.

IMG_20201124_142530

Pracownię wyposażono w nowe meble: stoły z możliwością łączenia do pracy w grupach,
krzesła, gabloty do ekspozycji, szafy na przechowywanie pomocy dydaktycznych i szkła
laboratoryjnego, biurko nauczyciela z miejscem na komputer, nowoczesną tablicę interaktywną,
rzutnik. Dokupiono niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
pomoce dydaktyczne.

IMG_20201124_142217

Głównym celem było stworzenie w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach
pracowni, która będzie centrum edukacji przyrodniczej oraz działań z zakresu ochrony środowiska.
Stanowić miała miejsce realizacji podstawy programowej przedmiotów przyroda, biologia i chemia.
Chcieliśmy aby „Zielony Zakątek” był miejscem pogłębiania wiedzy naszych uczniów, ale także
popularyzowania ochrony środowiska wśród wszystkich członków społeczności szkolnej oraz
społeczności lokalnej czyli mieszkańców Jaśkowic. W szkole od kilku lat angażujemy się
w aktywności w temacie edukacji i propagowania postaw pro środowiskowych, a nowoczesna
pracownia miała pozwolić nam rozszerzyć nasze działania i zdecydowanie je uatrakcyjnić.
Do końca wakacji ukończono prace remontowe w sali przeznaczonej na zieloną pracownię.
Udało się również zakupić wszystkie pomoce dydaktyczne. Sala została przygotowana
do rozpoczęcia swojej działalności jako pracownia biologiczno – przyrodniczo - chemiczna.

IMG_20201124_142252

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, wprowadzone obostrzenia w szkole
uniemożliwiły całkowite wykorzystanie potencjału nowej pracowni. Poprzez zmianę organizacji
pracy szkoły (brak przemieszczania się poszczególnych klas w obrębie szkoły), niemożliwe było
prowadzenie zajęć z biologii, przyrody oraz chemii w tej sali dla każdego oddziału. Nie możliwe
również było prowadzenie zaplanowanych zajęć dodatkowych. Po niecałych dwóch miesiącach
od rozpoczęcia roku szkolnego szkoła przeszła na pracę zdalną. W związku z tym niektóre
z zaplanowanych działań: prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu przyrody, biologii oraz
chemii, które mają na celu zainteresować uczniów tymi naukami, realizacja corocznych
przedsięwzięć ekologicznych, w które angażowana jest lokalna społeczność (np. Noc Sów, zbiórki
elektrośmieci), organizacja wystaw, prelekcji, konkursów i pokazów oraz promowanie wśród
społeczności lokalnej postaw pro środowiskowych (recyklingu, właściwej segregacji odpadów,
działań anty smogowych itp.) zostały przesunięte w czasie. Obecnie pracownia wraz
z wyposażeniem jest wykorzystywana podczas lekcji online. Efekt ekologiczny realizowany jest
w miarę możliwości na tych lekcjach, lecz w pełni zostanie zrealizowany w przyszłości, gdy
sytuacja w kraju się unormuje.


zarzadzenie